عکسی از سپند امیرسلیمانی و خواهرزاده اش در گذر زمان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سپند امیرسلیمانی و خواهرزاده اش از گذشته تا به امروز .سپند امیرسلیمانی و خواهرزاده اش در آغوش هم.