عکسی از عباس غزالی با خواهرزاده اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس عباس غزالی با خواهرزاده اش در زمستان است.عباس غزالی با خواهرزاده اش در کنار هم هستند.عباس غزالی با خواهرزاده اش با کاپشن هستند.