عکسی از مجید واشقانی و دوستانش در پشت صحنه که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.مجید واشقانی و دوستانش صمیمی هستند.مجید واشقانی و دوستانش در کار جدیدشان هستند.مجید واشقانی و دوستانش صمیمی هستند.