عکسی از  رویا میرعلمی با امیرحسین رستمی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.رویا میرعلمی با امیرحسین رستمی همکار است.رویا میرعلمی با امیرحسین رستمی در پشت صحنه کار جدیدش است.رویا میرعلمی با امیرحسین رستمی همکار هستند.