عکسیاز جوانی ریما رامین فر در ایتالیا که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.جوانی ریما رامین فر در کنار دوستانش است.عکس جوانی ریما رامین فر قدیمی است.جوانی ریما رامین فر در سفر است.