عکسی از تیپ متفاوت سحر دولتشاهی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ متفاوت سحر دولتشاهی ساده است.تیپ متفاوت سحر دولتشاهی خاص است.تیپ متفاوت سحر دولتشاهی متفاوت است.