عکسی از ظاهر جدید نگار عابدی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر جدید نگار عابدی شیک است.ظاهر جدید نگار عابدی متفاوت است.ظاهر جدید نگار عابدی ساده است.