عکسی از پویا امینی و پدرش در یک عروسی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پویا امینی و پدرش شبیه هستند.پویا امینی و پدرش با کت و شلوار هستند.پویا امینی و پدرش در کنارهم هستند.