عکسی از دلتنگی سوگل خلیق برای مادرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.دلتنگی سوگل خلیق در یک نوشته است.دلتنگی سوگل خلیق برای مادر مرحومش است.دلتنگی سوگل خلیق زیاد است.