عکسی از ظاهر جدید مینا وحید که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر جدید مینا وحید ساده است.ظاهر جدید مینا وحید زیباست.ظاهر جدید مینا وحید مشکی است.