عکسی از مریم سلطانی در ماشینش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مریم سلطانی در ماشینش است.مریم سلطانی در ماشینش عکس گرفته است.مریم سلطانی در ماشینش صبح بخیر گفته است.