عکسی از تیپ شیک شبنم فرشادجو که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. تیپ شیک شبنم فرشادجو با لباس مشکی است. تیپ شیک شبنم فرشادجو زیباست. تیپ شیک شبنم فرشادجو در پارک است.