عکسی از گربه سفید شیدا یوسفی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گربه سفید شیدا یوسفی زیباست.گربه سفید شیدا یوسفی بامزه است.گربه سفید شیدا یوسفی خاص است.