عکسی از چشمان غمگین نسیم ادبی پس از فوت همسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نسیم ادبی پس از فوت همسرش تنها شد.نسیم ادبی پس از فوت همسرش غمگین شد.نسیم ادبی پس از فوت همسرش غصه دار شد.