عکسی از بازگشت نفیسه روشن به تلویزیون که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نفیسه روشن در یک برنامه تلویزیونی است.نفیسه روشن با لباس مشکی است.نفیسه روشن در کنار پدرام کریمی است.