عکسی از اشک های کامران تفتی بر پیکر بی جان ارشا اقدسی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.اشک های کامران تفتی دردناک است.اشک های کامران تفتی برای دوست مرحومش است.اشک های کامران تفتی برای درگذشت ارشا اقدسی است.