عکسی از عصبانیت حسین مهری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.عصبانیت حسین مهری برای یکی از فیلمهایش است.عصبانیت حسین مهری شدید است.عصبانیت حسین مهری واقعی است.