عکسی که نفیسه روشن و برادرانش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.نفیسه روشن و برادرانش در کنار هم هستند.نفیسه روشن و برادرانش شبیه هستند.نفیسه روشن و برادرانش صمیمی هستند.