عکسی از ظاهر ساده مریم سلطانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر ساده مریم سلطانی زیباست.ظاهر ساده مریم سلطانی در سالن زیباییش است.ظاهر ساده مریم سلطانی با شال کرم رنگ است.