عکسی از شام غریبان علی سلیمانی در خانه اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی سلیمانی پنجشبه هفته پیش درگذشت.علی سلیمانی بر اثر کرونا درگذشت.علی سلیمانی جمعه به خاک سپرده شد.