عکسی از آخرین عکس علی سلیمانی قبل از فوتش که همسرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.آخرین عکس علی سلیمانی در بیمارستان بود.آخرین عکس علی سلیمانی در آی سیو بود.آخرین عکس علی سلیمانی روی تخت بیمارستان بود.