درگذشت علی سلیمانی امروز صبح اتفاق افتاد.درگذشت علی سلیمانی بر اثر کرونا بود.درگذشت علی سلیمانی خبر تلخی بود.عکسی از واکنش امیرحسین رستمی به درگذشت علی سلیمانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.