عکسی از آرمان درویش غرق در تاریکی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.آرمان درویش بازیگر ملکه گدایان است.آرمان درویش با کلاه است.آرمان درویش در تاریکی است.