عکسی از گریم متفاوت هادی کاظمی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم متفاوت هادی کاظمی برای سریال قبله عالم است.گریم متفاوت هادی کاظمی قدیمی است.گریم متفاوت هادی کاظمی برای زمان ناصرالدین شاه است.