عکسی از گریم سولماز حصاری در روزگار جوانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سولماز حصاری در روزگار جوانی با لباس نارنجی.سولماز حصاری در روزگار جوانی بازی میکند.