عکسی از آزمایش کرونا شهره لرستانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.کرونا شهره لرستانی شدید است.کرونا شهره لرستانی از نوع دلتاست.کرونا شهره لرستانی در آی سی یوست.