عکسی از فاطمه گودرزی و فرزندانش در کودکی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فاطمه گودرزی و فرزندانش در زمان قدیم.فاطمه گودرزی و فرزندانش در تولد.فاطمه گودرزی و فرزندانش در خانه.