عکسی از گربه خوابالو مهراب قاسم خانی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گربه خوابالو مهراب قاسم خانی خاص است.گربه خوابالو مهراب قاسم خانی زیباست.گربه خوابالو مهراب قاسم خانی بانمک است.