عکسی از فاطمه گودرزی در رستوران دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.فاطمه گودرزی در رستوران سنتی.فاطمه گودرزی در رستوران دوستش میهمان بود.