عکسی از اسب سفید آوا دارویت که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.اسب سفید آوا دارویت زیباست.اسب سفید آوا دارویت مسابقه است.اسب سفید آوا دارویت معصوم است.