عکسی از گربه لوس نیما شعبان نژاد که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گربه لوس نیما شعبان نژاد خانگی است.گربه لوس نیما شعبان نژاد حنایی رنگ است.گربه لوس نیما شعبان نژاد زیباست.