عکسی از پویان گنجی و همسرش در مراسم سالگرد ازدواجشان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پویان گنجی و همسرش بازیگر هستند.پویان گنجی و همسرش دریا مرادی دشت است.پویان گنجی و همسرش 1سال پیش ازدواج کردند.