عکسی از تیپ متفاوت الهام طهموری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ متفاوت الهام طهموری ساده است.تیپ متفاوت الهام طهموری با او می آید.تیپ متفاوت الهام طهموری تابستانی است.