عکسی از لباس تابستونی جوانه دلشاد در پارک که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.لباس تابستونی جوانه دلشاد سفید است.لباس تابستونی جوانه دلشاد با روسری آبی است.لباس تابستونی جوانه دلشاد خاص است.