عکسی از علی صالحی در ماشینش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. علی صالحی در ماشینش خندان است.علی صالحی در ماشینش با ریش و سبیل است.علی صالحی در ماشینش است.