عکسی از پیری امیرمحمد زند که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.پیری امیرمحمد زند با عینک است.پیری امیرمحمد زند با کلاه است.پیری امیرمحمد زند با هزار پیچ و خم است.