عکسی از تولد ساه دوست شهروز ابراهیمی در خانه اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.دوست شهروز ابراهیمی آقای رضایی است.دوست شهروز ابراهیمی از او بزرگتر است.تولد دوست شهروز ابراهیمی ساده است.