عکسی از حضور کریم باقری در دفتر کار نیما شاهرخ شاهی که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.دفتر کار نیما شاهرخ شاهی شیک است.دفتر کار نیما شاهرخ شاهی یک دفتر ساختمانی است.دفتر کار نیما شاهرخ شاهی کتابخانه دارد.