عکسی از میلاد کی مرام با ریش و سبیل که به تازگی از خودش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.میلاد کی مرام با ریش و سبیل متفوت شده است.عکس میلاد کی مرام با ریش و سبیل سیاه و سفید است.میلاد کی مرام با ریش و سبیل برای گریم سریال سیاوش است.