عکسی از محسن کیایی غرق در افکارش که به تازگی از خودش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.محسن کیایی با عینک است.محسن کیایی لیوان چایی دستش است.محسن کیایی چای مینوشد.