عکسی از اسب  مهدی صبایی در اصطبل که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.اسب  مهدی صبایی قهوه ای است.اسب  مهدی صبایی نجیب است.اسب  مهدی صبایی زیباست.