عکسی از تنیس بازی کردن کاوه سماک باشی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.تنیس بازی کردن کاوه سماک باشی حرفه است.تنیس بازی کردن کاوه سماک باشی در زمین تنیس است.تنیس بازی کردن کاوه سماک باشی با لباس ورزشی است.تنیس بازی کردن کاوه سماک باشی در باشگاه است.