عکسی از گریم متفاوت مهدی امینی خواه که برای کار جدیدش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم متفاوت مهدی امینی خواه صورتش را پیرتر کرده.گریم متفاوت مهدی امینی خواه ساده است.گریم متفاوت مهدی امینی خواه با موهای مدل دار است.