عکسی از لباس محلی نیما کرمی که به تازگی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.لباس محلی نیما کرمی برای کردستان است.لباس محلی نیما کرمی با کت است.لباس محلی نیما کرمی سفید است.