عکسی از مو رنگ شده مهدی امینی خواه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مو رنگ شده مهدی امینی خواه قهوه ای است.مو رنگ شده مهدی امینی خواه او را جوانتر کرده.مو رنگ شده مهدی امینی خواه با ته ریش است.