سلفی جدید میلاد کی مرام که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.سلفی جدید میلاد کی مرام با عینک آفتابی است.سلفی جدید میلاد کی مرام در هوای صاف است.سلفی جدید میلاد کی مرام در یک روز تابستانی است.