عکسی از محل کار علی کریمی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.محل کار علی کریمی ساده است.محل کار علی کریمی پرچم ایران دارد.محل کار علی کریمی بزرگ است.