عکسی از پیری ابوالفضل پورعرب که خودش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.پیری ابوالفضل پورعرب با عینک است.پیری ابوالفضل پورعرب پر از چین و چروک در صورتش است.پیری ابوالفضل پورعرب در چهره اش مشخص است.