عکسی از گریم متفاوت یوسف تیموری که از سریال شهربانو در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.گریم متفاوت یوسف تیموری با سبیل است.گریم متفاوت یوسف تیموری جدید است.گریم متفاوت یوسف تیموری برای سریال جدیدش است.