عکسی از یوسف تیموری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.یوسف تیموری با لباس باشگاه است.یوسف تیموری با ساک است.عکس یوسف تیموری در آینه است.